DE NL EN

Black Friday 500Mbit €30/jaar

Alleen met abonnement

Kortingscode: bf21

Bestel nu deze deal >>

Usenet 250Mbit Actie

Slechts € 44,00/jaarlijks (met abonnement)!
Normaal € 54,00/jaar. Profiteer nu!
Kortingscode: fee19

Bestel nu deze deal >>

Usenet Flatfee 100Mbit

1 jaar voor slechts € 55,-
Dat is slechts € 4,59 per maand. Profiteer nu ! Kortingscode: UD100

Bestel Usenet 100Mbit >>

MEER USENET SERVICE

Geniet van de beste usenet service met meer veiligheid dan ooit! Beveilig uw online data en internetconnectie met Usenetdiscounter VPN.

Klik hier voor onze usenetpakketten! >>

Algemene voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door. Door U aan te melden als abonnee bij usenetdiscounter stemt U met onderstaande overeenkomst in. Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het beleid voor acceptabel gebruik van usenetdiscounter.

Usenetdiscounter staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61429805.

Artikel 1 Definities

1.1 De “Aanvaardingsdatum” is de datum waarop de abonnee zich via de website van usenetdiscounter online aanmeldt en deze overeenkomst aanvaardt.
1.2 Onder “Dienst” wordt verstaan: de mogelijkheid om via het netwerk van usenetdiscounter toegang te verkrijgen tot usenet, dan wel gebruik te maken van de door usenetdiscounter aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de abonnee, op een wijze zoals door usenetdiscounter aangeboden en door de abonnee en usenetdiscounter overeengekomen.
1.3 Onder “abonnee” wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee usenetdiscounter een abonnement heeft afgesloten.
1.4 Met “Partijen” worden usenetdiscounter en abonnee gezamenlijk bedoeld.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op alle betrekkingen, inclusief toekomstige, tussen usenetdiscounter en abonnee zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door usenetdiscounter opgestelde algemene voorwaarden.
2.3 Elk door usenetdiscounter gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan, binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod, herroepen worden tenzij partijen anders zijn overeengekomen exclusief VPN, dit is een product wat via een derde partij gekocht en geleverd wor.
2.4 usenetdiscounter behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de abonnee niet akkoord gaat met deze wijziging, dient de abonnee dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij uitblijven van een reactie van de abonnee treden de nieuwe voorwaarden in werking. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van usenetdiscounter.
2.5 Met het online aanmelden en accepteren van de algemene voorwaarden verklaart de abonnee tenminste 18 jaar of ouder te zijn.

Artikel 3 Abonnementen


3.1 Een abonnement wordt aangevraagd door middel van het invullen van de aanmeldingspagina op de website van usenetdiscounter (https://www.usenetdiscounter.com/usenet-plans/), dan wel op enig andere door usenetdiscounter aangegeven wijze.
3.2 Na ontvangst van de aanvraag van het abonnement zal usenetdiscounter zorgdragen voor de toelating van de abonnee tot de dienst. Details van de dienst zijn te vinden op de website van usenetdiscounter, te weten https://www.usenetdiscounter.com. Het abonnement gaat in op de aanvaardingsdatum en de abonnee zal door usenetdiscounter in de gelegenheid gesteld worden van de dienst gebruik te maken.
3.3 De overeenkomst tussen usenetdiscounter en de abonnee wordt aangegaan voor een periode zoals omschreven in de order op de orderpagina, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Usenetdiscounter houdt alle abonnementsinfo up to date in het member paneel te vinden via deze link. Indien de abonnee het abonnement niet binnen 40 dagen voor afloop van de periode schriftelijk (met inbegrip van email) opzegt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een periode met onbeperkte termijn. Het opzegtermijn zal vanaf een jaar dan 1 maand bedragen. De abonnee draagt te allen tijde de verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn abonnementsperiode via het member paneel, zelfs indien de email met aankondiging contractsverlenging om welke reden dan ook niet ontvangen wordt.
3.4 Indien de abonnee een ander soort abonnement wil, kan hij hiertoe schriftelijk (met inbegrip van email) een verzoek indienen bij usenetdiscounter. Bij honorering van dit verzoek door usenetdiscounter, gaat de wijziging in op een door usenetdiscounter aangegeven tijdstip. Aan veranderingen en verhuizingen kunnen extra kosten verbonden zijn welke aan de abonnee zullen worden medegedeeld.
3.5 Indien de abonnee één of meer van zijn verplichtingen, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot het nakomen van zijn financiële verplichtingen, jegens usenetdiscounter niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is usenetdiscounter gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.
3.6 usenetdiscounter behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, abonnementen te weigeren, op te schorten of te beëindigen.
3.7. Indien een abonnee een automatische incasso storneert zullen wij €10,- ex BTW per stornering in rekening brengen. Deze zogenoemde chargebackkosten worden doorberekend van onze payment provider en administratiekosten. Tevens sluiten wij direct het account totdat de schuld balans van het account op €0,- staat en daarmee dus alle openstaande bedragen voldaan zijn.
3.8 Indien een abonnee zijn openstaande schuld aan ons niet voldoet binnen de gegeven periode van twee mailherinneringen gedurende 30 dagen, zullen wij dit overdragen aan het incassobureau die de vordering in behandeling neemt. De kosten die bij het incassobureau worden opgelegd zullen door de abonnee moeten worden voldaan.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen usenetdiscounter en de abonnee, de gebruikelijke door usenetdiscounter te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke door usenetdiscounter op haar website worden gecommuniceerd. Op verzoek van de abonnee zal de informatie betreffende de toepasselijke tarieven hem worden toegezonden.
4.2 usenetdiscounter is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk wordt de abonnee hiervan, 10 dagen voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk (met inbegrip van email) op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Betaling

5.1 Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dienen de abonnementsgelden op de aanvaardingsdatum voor de gehele abonnementsperiode, 30 dagen dan wel een andere overeengekomen periode vooruit betaald te worden. Indien er sprake is van een automatische incasso dan usenetdiscounter incasseert de bedragen maximaal 7 dagen voor de aanvang van de periode. In geval usenetdiscounter geen betaling van de abonnee heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een aanmaning verstuurd, welke als ingebrekestelling gelezen dient te worden. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn, die is gesteld in de aanmaning, is de abonnee in verzuim. De abonnee komt geen beroep op inhouding, korting of compensatie toe.
5.2 usenetdiscounter accepteert betalingen uitsluitend via de betaalmethoden die op de website van usenetdiscounter worden aangeboden. Tot de betaalmiddelen behoort in iedere geval de automatische incasso. De abonnee machtigt usenetdiscounter door het aangaan van deze overeenkomst tot het afschrijven van de abonnementsgelden van de opgegeven rekening via een automatische incasso.
5.3 Indien de abonnee op de wijze als genoemd in lid 1 van dit artikel in verzuim is, dan wel op andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de abonnee.
5.4 De door de abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit is niet anders indien de abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Garanties & Verplichtingen

6.1 De abonnee garandeert dat alle informatie die op welke wijze dan ook aan usenetdiscounter is verstrekt volledig, juist en actueel is.
6.2 De abonnee is verplicht alle door usenetdiscounter gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
6.3 De abonnee dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelende abonnee verwacht mag worden. Tevens zal de abonnee bij het gebruik van de dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van usenetdiscounter geschaad worden.
6.4 Het is de abonnee op generlei wijze toegestaan de dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette, oftewel de regels van de Internet gemeenschap.
6.5 Zonder uitdrukkelijke toestemming van usenetdiscounter, is het de abonnee niet toegestaan (onderdelen van) een netwerk of andere gebruikers, al dan niet binnen zijn organisatie, op enigerlei wijze te verbinden met (onderdelen van) de dienst van usenetdiscounter.
6.6 Indien de abonnee in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat usenetdiscounter het vermoeden daaromtrent heeft, is usenetdiscounter gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

Artikel 7 Retentie & Volledigheid

7.1 usenetdiscounter garandeert geen retentie- of compleetheidspercentages. De door usenetdiscounter gecommuniceerde retentie- en compleetheidspercentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de op dat moment actuele gegevens.
7.2 Als het postingvolume van usenet toe- of afneemt, kan usenetdiscounter de retentie overeenkomstig en zonder mededeling verhogen danwel verlagen.

Artikel 8 Copyright

8.1 Het is te allen tijden aan de abonnee om de juridische status te bepalen van alle intellectuele eigendommen van producten die via onze dienst gebruikt of gedupliceerd worden. De mogelijkheid bestaat dat er copyright rust op data die beschikbaar is via het netwerk. usenetdiscounter kan de informatie die door ons netwerk stroomt of in ons systeem is opgeslagen niet bekijken.
8.2 De abonnee stemt ermee in de wet op het auteursrecht niet te schenden door werken waarop copyright rust via het netwerk van usenetdiscounter te verzenden of door deze werken te laten verzenden of opslaan zonder toestemming van degene die het copyright bezit. Als zonder toestemming van de houder materiaal wordt geüpload waarop copyright rust, kan dit ertoe leiden dat usenetdiscounter de posting opschort en het abonnement beëindigt.

Artikel 9 Spam & Flooding

9.1 usenetdiscounter tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze en wij nemen vergaande maatregelen om de aanwezigheid van spam op onze servers zo veel mogelijk te voorkomen. Wij voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van abonnees die spam proberen te verspreiden via onze servers. Hoewel veel typen materiaal kunnen worden gedefinieerd als spam, staat usenetdiscounter geen commerciële reclame voor producten of services toe. In ons beleid voor acceptabel gebruik vindt u meer informatie over materiaal dat wij ongepast achten.
9.2 Wanneer een grote hoeveelheid artikelen wordt gepost zonder nuttig doel voor anderen of met de duidelijke intentie om een nieuwsgroep te verstoren of het gebruik van de nieuwsgroep voor anderen te verstoren, wordt dit door usenetdiscounter beschouwd als "flooding". Dit misbruik valt bij usenetdiscounter in de categorie DoS-aanval (Denial of Service) en wordt als een ernstig misbruik van de service beschouwd.
9.3 Als wordt vaststeld dat flooding plaatsvindt is usenetdiscounter gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de dienst. De abonnee kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

Artikel 10 Controversieel & Expliciet materiaal

10.2 usenetdiscounter is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie van de abonnee via de dienst van usenetdiscounter. Internet en usenet zijn grote gemeenschappen die censuur als een zware misdaad beschouwen. Tijdens het gebruik van de dienst heeft de abonnee toegang tot en zal de abonnee, wellicht een keer, blootgesteld kunnen worden aan materialen die beledigend zijn voor de abonnee. Voorbeelden hiervan zijn seksueel expliciete tekst en (gecodeerde) afbeeldingen, debatten tussen voor- en tegenstanders van bepaalde godsdiensten, twijfelachtige politieke standpunten en haatdragende uitspraken. usenetdiscounter doet expliciet afstand van aansprakelijkheid voor iedere schade die voortvloeit uit blootstelling aan dergelijk materiaal.
10.2 usenetdiscounter zal op geen enkele wijze tolereren dat abonnees zich schuldig maken aan het bezitten of verspreiden van kinderporno in welke vorm dan ook. usenetdiscounter zal bij constatering onmiddellijk aangifte doen en de abonnee de toegang tot haar netwerk blokkeren..

Artikel 11 Beveiliging & Persoonsgegevens

11.1 Door het sluiten van de overeenkomst met de abonnee, heeft usenetdiscounter de inspanningsverbintenis op zich genomen om de dienst te beveiligen, doch in geval van onvoldoende beveiliging is usenetdiscounter niet aansprakelijk voor enige schade, welke de abonnee of een derde als gevolg hiervan lijdt of heeft geleden.
11.2 Indien de abonnee merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft via zijn persoonlijke abonnement tot het netwerk van usenetdiscounter, dient hij dat per ommegaande schriftelijk (met inbegrip van email) aan usenetdiscounter te melden. Niet usenetdiscounter maar de abonnee is te allen tijden aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de dienst.
11.2 De gegevens van de abonnee worden opgenomen in de administratie van usenetdiscounter, welke slechts gebruikt wordt voor administratieve doeleinden en marketingdoeleinden. Zonder toestemming van de abonnee of gerechtelijk bevel worden deze gegevens niet openbaar gemaakt of voor andere doeleinden aan derden verstrekt.

Artikel 12 Noodgevallen

12.1 In noodgevallen waarin usenetdiscounter het redelijk acht, is usenetdiscounter gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de abonnee, veranderingen met betrekking tot de door usenetdiscounter te verlenen dienst aan te brengen of andere (tijdelijke) maatregelen te nemen die usenetdiscounter op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De abonnee zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
12.2 usenetdiscounter is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de abonnee, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de abonnee niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

Artikel 13 Overmacht

13.1 usenetdiscounter is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens de abonnee het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Te denken valt hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke usenetdiscounter niet te verwijten valt, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van usenetdiscounter of enige derden die diensten aan usenetdiscounter leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 usenetdiscounter is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de abonnee als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van usenetdiscounter jegens de abonnee, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van usenetdiscounter. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat usenetdiscounter voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van € 4.500.
14.2 usenetdiscounter is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, schade aan reputatie of goodwill en financiële verliezen inclusief doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen, noch is usenetdiscounter gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de abonnee.
14.3 usenetdiscounter is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de abonnee die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van usenetdiscounter.
14.4 De abonnee vrijwaart usenetdiscounter voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de dienst door de abonnee en/of onvoldoende naleving door de abonnee van enige verplichting jegens usenetdiscounter, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
14.5 De abonnee is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van usenetdiscounter jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de abonnee.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid

15.1 usenetdiscounter en de abonnee zullen nooit vertrouwelijke informatie van de andere partij aan een derde verschaffen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke (met inbegrip van e-mail) toestemming van de andere partij. De wachtwoorden van de abonnee zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie en alleen de abonnee is verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van deze wachtwoorden, en het voorkomen van gebruik ervan door een derde.
15.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al het verkeer van de abonnee, de bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden en enige andere informatie betreffende usenetdiscounter die nog niet openbaar gemaakt is en die ten tijde van de beschikbaarstelling aan de abonnee door usenetdiscounter als vertrouwelijk is aangemerkt.
15.3 Vertrouwelijke informatie omvat niet informatie die tot het publieke domein behoort, onafhankelijk ontwikkeld is zonder toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij, rechtmatig verkregen is van een derde of op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel openbaar moet worden gemaakt.
15.4 De abonnee erkent en aanvaardt dat de informatie die verstrekt is voor de betaling van het abonnement aan usenetdiscounter door usenetdiscounter gebruikt en verstrekt mogen aan bedrijven die op verzoek van usenetdiscounter werkzaamheden uitvoeren uitsluitend met als doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan usenetdiscounter en/of het faciliteren van het account van de abonnee.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Voor alle rechtsvorderingen van de abonnee jegens usenetdiscounter geldt een vervaltermijn van één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan.
16.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens usenetdiscounter binden usenetdiscounter slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.
16.3 De abonnee is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van usenetdiscounter, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst met usenetdiscounter over te dragen.
16.4 usenetdiscounter is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de abonnee de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden
16.5 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden niet geheel nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.
16.6 Wijzigingen in de bevoegdheid van de abonnee, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover usenetdiscounter eerst van kracht zijn nadat usenetdiscounter daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
16.7 De abonnee is verplicht van iedere voorgenomen (email) adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan usenetdiscounter. In geval usenetdiscounter zich schriftelijk tot de abonnee heeft te wenden, is zij gedechargeerd wanneer zij dat doet aan het laatste adres dat de abonnee haar schriftelijk heeft gemeld.
16.8 Op de betrekkingen tussen de abonnee en usenetdiscounter is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de abonnee en usenetdiscounter worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.


Beleid acceptabel gebruik


In het Beleid voor acceptabel gebruik van usenetdiscounter wordt beschreven wat aanvaardbaar gebruik van uw usenetdiscounter-account is, wat wordt beschouwd als misbruik van onze services en welke procedures wij volgen om meldingen van misbruik te onderzoeken. Hoewel wij onze klanten zo voorkomend mogelijk willen behandelen, zal usenetdiscounter snel en gedecideerd optreden wanneer er onmiskenbaar sprake is van servicemisbruik. Daarbij kunnen accounts tijdelijk worden ingetrokken of worden opgezegd.

Door u aan te melden voor uw usenetdiscounter-account en deze te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met dit beleid en wijzigingen aan het beleid bij te houden omdat dit aan verandering onderhevig kan zijn. Dit Beleid Acceptabel gebruik moet worden beschouwd als onderdeel van de servicevoorwaarden voor uw usenetdiscounter-account.

Beleid Redelijk gebruik

usenetdiscounter wil dat alle klanten de service op bevredigende wijze kunnen gebruiken. Daarom behoudt usenetdiscounter zich het recht voor om onredelijk gebruik van onbeperkte accounts te beperken opdat alle klanten de service zo goed mogelijk kunnen benutten. Een onbeperkte account bij usenetdiscounter komt niet overeen met een permanente verbinding. Als een klant niet in staat lijkt om de service op redelijke wijze te gebruiken, kan usenetdiscounter zonder voorafgaande kennisgeving de service voor deze klant annuleren of tijdelijk intrekken of kan usenetdiscounter weigeren het abonnement te verlengen. usenetdiscounter kan naar eigen goeddunken bepalen wat onredelijk gebruik is. usenetdiscounter-accounts zijn alleen voor persoonlijk gebruik. Elk niet-persoonlijk gebruik en elk gebruik dat niet te onderscheiden is van niet-persoonlijk gebruik, is verboden.

De volgende gebruikswijzen zijn bijvoorbeeld verboden:
- Een aanmeldingsnaam delen met meerdere gebruikers
- Gelijktijdige aanmeldingen vanaf meerdere IP-adressen
- Verbinding maken via een proxy van enigerlei soort
- DNEWS, NetCache of een ander cachingsysteem voor meervoudige toegang gebruiken

Netiquette en misbruik


Elke nieuwsgroep kan worden beschouwd als een afzonderlijke "community" waarin de regelmatige bezoekers van de nieuwsgroep normen hebben voor gepast en ongepast gedrag. Deze normen kunnen variëren tussen de verschillende groepen. In veel groepen zijn een handvest en een rubriek met veelgestelde vragen opgesteld waarin de heersende opvattingen van de gebruikers van de nieuwsgroep tot uiting komen. U dient altijd de berichten in een nieuwsgroep te lezen om te bepalen wat als gepast wordt beschouwd voordat u een bericht in de nieuwsgroep post. Bij usenetdiscounter willen we dat elke klant de best mogelijk ervaring heeft met nieuwsgroepen. Wij willen echter niet dat dit ten koste gaat van anderen. De nieuwsgroepen bestaan uit mensen met verschillende achtergronden. Wanneer u communiceert met  mensen in nieuwsgroepen, moet u niet vergeten dat veel mensen uw berichten kunnen lezen. Houd rekening met de meningen en gevoelens van andere nieuwsgroepgebruikers en behandel deze met evenveel aandacht en respect als u zelf zou willen ontvangen.

Berichten

Wanneer usenetdiscounter klachten ontvangt over ongepaste of laakbare berichten op onze servers, nemen wij de volgende richtlijnen in beschouwing bij het onderzoeken van deze berichten. Ongepaste of laakbare berichten kunnen leiden tot een tijdelijke of permanente
annulering van het recht om berichten te posten of tot de opzegging van de account.

Copyright

Vrijwel elk land beschikt over copyrightwetten. usenetdiscounter kan niet controleren welke informatie door ons systeem vloeit en welke gegevens erop worden opgeslagen. Wanneer u een usenetdiscounter-klant wordt, verklaart u dat u geen door auteursrechten beschermde werken zult overbrengen via of opslaan op ons systeem zonder toestemming van de houder van de auteursrechten.

Spam

Hoewel er geen eenduidige, exacte definitie van spam bestaat en er verschillende meningen bestaan over wat spam is, nemen wij de volgende richtlijnen in beschouwing wanneer wij klachten ontvangen:

Herhalende berichten
Als u hetzelfde bericht herhaaldelijk in een of meer nieuwsgroepen post, wordt dit als spam beschouwd ongeacht de inhoud.

Commerciële berichten
Commerciële berichten worden in vrijwel elke nieuwsgroep afgekeurd. In de meeste groepen zijn bijdragen van bedrijven of commerciële websites ongewenst.

Reclameberichten
Reclame maken voor een bedrijf, website of organisatie wordt in vrijwel elke nieuwsgroep beschouwd als spam. Dit kan ook gelden voor uitnodigingen om een 'persoonlijke' website, website voor 'openbare services' of een charitatieve website te bezoeken.

'Te koop'-groepen
De meeste groepen met 'te koop' in de naam zijn bestemd voor personen die informatie willen uitwisselen over de artikelen die zij willen verkopen of kopen. Dit zijn doorgaans 'lokale' groepen die betrekking hebben op een specifiek geografisch gebied. In het merendeel van deze groepen zijn berichten van bedrijven over te koop aangeboden artikelen op veilingsites, zoals eBay, ongewenst. Zorg ervoor dat de berichten die u in deze groepen post, door de gebruikers van de nieuwsgroepen op prijs worden gesteld.

Kettingbrieven/piramideschema's
Volgens de wetten van de Verenigde Staten zijn kettingbrieven en piramideschema's illegaal. Bijna alle aanbiedingen van het type "verdien snel geld", "word snel rijk", en "multilevel marketing" behoren tot deze categorie. Als wordt vastgesteld dat u dergelijke berichten post in de nieuwsgroepen, wordt uw account direct opgezegd.

Posten in meerdere groepen
In enkele binaire nieuwsgroepen, zoals bepaalde muziekgroepen, wordt het aangemoedigd om berichten tegelijkertijd in meerdere groepen te posten als de inhoud van toepassing is op elke nieuwsgroep. In de meeste binaire nieuwsgroepen en in vrijwel alle tekstgroepen wordt het posten in meerdere groepen evenwel niet gewaardeerd. Houd er rekening mee dat een thread in een bepaalde tekstgroep in eerste instantie van toepassing kan zijn op twee nieuwsgroepen, maar de vervolgberichten al snel "off-topic" kunnen zijn voor een van deze
groepen.

Off-topic-berichten
Bijna elke nieuwsgroep heeft een vastgesteld onderwerp of een aanvaardbare groep onderwerpen voor berichten of discussies. Als u het gewenste onderwerp van een nieuwsgroep volkomen negeert, wordt dit als laakbaar beschouwd. Het posten van grote hoeveelheden materiaal dat off-topic is of onmiskenbaar kwaadwillige bedoelingen heeft, leidt tot onmiddellijke opzegging van de account.

Trolling
Trolling bestaat uit kwaadwillige pogingen om andere gebruikers van een nieuwsgroep aan te moedigen zich niet aan vastgestelde onderwerp van een groep te houden. Trolling is met andere woorden een poging om anderen zodanig boos te maken dat zij zich in een woordenwisseling storten en zich niet aan het onderwerp houden. usenetdiscounter staat trolling niet toe en annuleert de serviceverlening aan personen die de service op deze wijze misbruiken.

Gewijzigde headers
Wij beschouwen het als ernstig misbruik van onze services om een kopregel te vervalsen met de bedoeling te verhullen van welke server het bericht afkomstig is, een bericht toe te kennen aan iemand anders, te suggereren dat het bericht is goedgekeurd door een moderator of een oorspronkelijk bericht het uiterlijk te geven van een vervolgbericht.

Andere soorten misbruik
Onze medewerkers die misbruik in de gaten houden, hebben zelf veel ervaring met nieuwsgroepen. Met deze ervaring kunnen zij een uitstekend oordeel vellen wanneer er situaties optreden die niet expliciet binnen de beschreven categorieën vallen. usenetdiscounter tolereert het verzenden van spam op geen enkele wijze. Wij passen filters toe op inkomende en uitgaande berichten om het spamverkeer in beide richtingen te verminderen. usenetdiscounter hanteert zeer strenge regels voor spam. U dient te verklaren dat u geen spam zult verzenden en geen berichten zult posten die op spam kunnen lijken. Als wordt vastgesteld dat u spam hebt gepost via de servers van usenetdiscounter, wordt er een verwijdertarief van € 50 per gepost spambericht in rekening gebracht en wordt uw accountopgezegd.

Retentie en volledigheid
usenetdiscounter garandeert geen retentie- of compleetheidspercentages. De op de usenetdiscounterwebsite aangegeven retentie- en compleetheidspercentages zijn schattingen die zijn gebaseerd op de op dat moment actuele gegevens. Als het postingvolume van Usenet toeneemt of afneemt, kan de usenetdiscounter-retentie overeenkomstig en zonder mededeling worden verhoogd of verlaagd.

Misbruik melden

U kunt misbruik melden via het e-mailadres abuse@usenetdiscounter.com

Wij kunnen alleen maatregelen treffen tegen spam of ander misbruik als de berichten zijn gepost via de servers van usenetdiscounter. Wij hebben de volledige artikelheaders nodig om elke melding van misbruik afkomstig van onze servers te onderzoeken. Wanneer wij een geldige melding van misbruik door een klant van usenetdiscounter ontvangen, treffen onze medewerkers onmiddellijk maatregelen die zij nodig achten om te zorgen dat het posten van laakbaar materiaal wordt beëindigd. Dit kan een opschorting van het recht om te posten zijn voor de account waarvan de berichten afkomstig zijn. Als het voor onze medewerkers duidelijk is dat iemand zich alleen heeft aangemeld bij de usenetdiscounter-service om misbruik te maken van de service, wordt de account onmiddellijk opgezegd zonder voorafgaande kennisgeving of restitutie. Andere klachten worden beoordeeld door onze medewerkers. Al onze medewerkers nemen de omstandigheden waaronder de berichten zijn gepost, de nieuwsgroep waarin deze zijn gepost en het aantal klachten over de berichten uiterst serieus. In bepaalde gevallen kunnen wij vaststellen of er kwaadwillige bedoelingen waren bij de laakbare berichten. Naast andere factoren beoordelen onze medewerkers of het onderwerp van de berichten overeenkomt met het type service dat wij aan de klanten willen leveren. De medewerkers van onze afdeling die misbruik in de gaten houdt, werken vrijwel altijd op basis van consensus. usenetdiscounter wil een flexibele service aanbieden die voldoet aan de behoeften van onze klanten. Wij willen de service niet reguleren of onze klanten op enigerlei wijze censureren. Wij voelen ons evenwel verplicht om iedereen aan te moedigen onze services en de nieuwsgroepen op de juiste wijze te gebruiken zodat iedereen er baat bij heeft.


Disclaimer

usenetdiscounter waardeert uw belangstelling voor onze produkten en diensten. De informatie op deze internetsite is uiterst zorgvuldig samengesteld. Omdat usenetdiscounter steeds bezig is deze producten en diensten verder te ontwikkelen kunnen gegevens zoals prijzen, snelheden, randapparatuur, technische specificaties en dergelijke tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud. Omdat onder meer gebruik gemaakt wordt van netwerken van derden, is het mogelijk dat we afwijken van de elders aangeboden producten en diensten.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan usenetdiscounter. Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan. Voor commercieel gebruik dient men wel een bronvermelding toe te voegen.

Deze internetsite bevat links naar sites van derden. usenetdiscounter is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door usenetdiscounter verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

In sommige gevallen zal usenetdiscounter gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de gebruikte browser of het computer operating system, IP-adressen, etc.

Privacy-verklaring

Verstrekking van persoonsgegeven aan derden

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Deze bewerkers zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving benutten.

Bescherming persoonsgegevens

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

Krijg de snelste Usenet service in de wereld! Start gratis Trial